Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog

učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“

UP.04.2.1.02.0078

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu) provodi projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“.

Provedbi projekta se priključila i udruga Dječji centar Logos te sudjeluje u aktivnostima jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u području rane intervencije u djetinjstvu, u provedbi studentskih projekata temeljenih na principima nastavne metode društveno korisnog učenja te u provedbi promotivnih aktivnosti kako bi široj javnosti bile dostupne informacije o društveno korisnom učenju i ranoj intervenciji u djetinjstvu.

Jedna od promotivnih aktivnosti koja se obilježava u sklopu projekta DOBRO je Dječji tjedan. Dječji tjedan je akcija posvećena djeci tijekom koje organizacije koje rade s djecom i za djecu provode različite aktivnosti u svrhu raspravljanja dječjih potreba i prava te stavljanja djece u fokus svog djelovanja, a ove godine obilježava se od 1. do 7. listopada. Važan segment dječjih prava je i pravo djece na usluge rane intervencije te se kroz projekt DOBRO naglasak stavlja na razvijanje sustava rane intervencije u Hrvatskoj. Suvremena rana intervencija u djetinjstvu je međusektorski, interdisciplinarni, integrirani i koordinirani sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djece rane i predškolske dobi s razvojnim teškoćama ili razvojnim rizicima te tako omogućuje razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. Takav sustav u Hrvatskoj zasad nemamo, iako postoje brojne karike (odnosno inicijative i pružatelji usluga). Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni, nevladin sektor) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima. Stoga se provedbom projekta DOBRO planira pridonijeti razvoju sustava rane intervencije u Hrvatskoj čime se potrebe djece rane i predškolske dobi stavljaju u fokus. U svrhu doprinosa razvoju sustava rane intervencije u djetinjstvu, Dječji centar Logos u svome prostoru izložio je promotivne materijale projekta te informirao zainteresirane korisnike i posjetitelje o društveno korisnom učenju u ranoj intervenciji u djetinjstvu i projektu DOBRO.

Projekt DOBRO sufinanciraju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 743.932,29 kuna. Projekt je započeo 19.3.2018. i traje do 19.9.2019., ukupno 18 mjeseci.

Više o projektu DOBRO pročitajte na web stranici projekta: www.dobro.hurid.hr